Rukovodilac predmeta: dr Marija Milinković, docent
Saradnik u nastavi: Uroš Stojadinović, student MASA

Rukovodilac

Doc dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.

STUDIO 01b- Urbanističko projektovanje stambenih celina

rukovodilac studija: van.prof.dr Aleksandra Đukić

saradnk u nastavi: ass.Ivica Nikolić, Ena Takač Bsc.arch., Miloš Aćamović Bsc.arch

 

Rukovodilac
Doc. dr Mirjana Devetaković
Prof. dr Ljiljana Petruševski

Saradnik
Asist. Jelena Ivanović, dipl. mat.

Rukovodilac
Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. inž. arh.
Prof. dr Ljiljana Petruševski, dip. mat.

Saradnik
Asist. Jelena Ivanović, MSc, dipl. mat.

 

Rukovodilac

doc. dr Mirjana Devetaković

Rukovodilac

Prof. dr Ljljana Petruševski, dipl. mat.

Učesnici u nastavi

Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. Inž. arh.

Assist. Jelena Ivanović, dipl. mat.

Rukovodilac
Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.
Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. inž. arh.

Saradnik
Asist. Jelena Ivanović, MSc, dipl. mat.