Predmet II godine doktorskih studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Наставник: др Зоран Ранковић, ванредни професор

Садржај: Одређење црквенословенског језика. Црквенословенски као богослужбени и језик науке, оригиналне и преводилачке делатности. Стилистичка диференцијација. Црквенословенски језик кроз историју. Црквенословенска азбука. Основна правила читања. Фонетско-фонолошки систем црквенословенскога језика. Алтернације. Скраћенице. Морфолошки систем црквенословенскога језика. Врсте речи (класификација; прелазне појаве у области врста речи). Променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи: општеграматичко значење и парцијалнограматичке категорије, лексичко-граматичке скупине, облици (парадигматски типови). Непроменљиве речи: прилози, предлози, везници, узвици, речце: општеграматичко значење и парцијалнограматичке категорије, граматичко значење, функција, класификација. Творба речи у црквенословенском језику. Морфемска анализа. Творбена анализа. Синтакса црквенословенског језика. Лексика црквенословенског језика. Црквенословенски језик данас: функционални и социолингвистички аспекти.

Циљ: Стицање знања из црквенословенског језика релевантних за професионалну компетенцију теолога, лингвистичке и преводилачке компетенције у оперативној димензији (примена стечених знања и умења при рецепцији црквенословенскога текста и у процесу превођења).