Циљ предмета Економика предузећа и менџмент јесте да допринесе употпуњавању знања дипломираних инжењера  знањем из области пословне економије и менаџмента, које је неопходно за успешно обављање њихове будуће професије, како приликом вршења техно-економских анализа одређених процеса, тако и приликом доношења одговарајућих управљачких одлука.

Курс се састоји из две посебне научне дисциплине Економике предузећа и Менаџмента. Економика предузећа: Економика предузећа као наука; Економски систем предузећа; Елементи производње и улагања у репродукцију; Средства предузећа и радни колектив; Трошење средставаи његова класификација; Методологија обрачуна трошкова; Израчунавање прага економичности; Методе калкулације цене коштања; Ангажовање и кружење вредности у репродукцији; Појавни облици и метаморфозе вредности у репродукцији; Фазе циклуса репродукције;Резултати репродукције; Економски принципи репродукције и показатељи пословног успеха; Менаџмент: дефинисање менаџмента као научне дисциплине, вештине управљања и организационе структуре; Настанак и развој менаџмента; Принципи менаџмента; Управљање процесом технолошког развоја предузећа; Основне функције менаџмента: Планирање; Организовање, Запошљавање; Утицање; Контролисање;

Engleski jezik II je namenjen studentima Tehnološko-metalurškog fakulteta u cilju savladavanja engleskog jezika struke u datim oblastima.

Engleski jezik I namenjen je studentima I godine Tehnolološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U okviru predmeta izučava se engleski za akademske potrebe (English for Academic Purposes). Cilj predmeta je da studenti ovladaju veštinama i znanjima neophodnim za korišćenje engleskog jezika u akademskom kontekstu.