Kurs Geometrija je obavezni kurs u zimskom semestru, 2. godine studijskog programa Informatika.

Cilj kurs je da prezentuje geometriske teme potrebne informatičarima na način pogodan za računarsku implementaciju. Osim uvoda u vektorski račun i osnova analitičke geometrije ravni i prostora, posebna pažnja se posvećuje računarskoj geometriji i pojmovima kao što su poligoni i poliedri, Bezijerove krive, afine i projektivne transformacije... Geometrijska znanja povezuju se ne samo sa računarskom grafikom i geometrijskim algoritmima, nego i sa oblastima fizike, mehanike, astronomije.

Preduslov je za kurs Primena projektivne geometrije u računarstvu.


Izborni kurs na 2 i 4 godini studijskog programa matematika.


Cilj kurs je da studenti steknu znaje kako da predstave matematički sadržaj. Korsti se paket LaTex za obradu teksta i pripremu prezentacija, Wolfrm Mathematica za simboličko računnje i gclc za izradu matematičkih slika.