Geometrija 1 je obavezni kurs na 1. godini studijskog programa Matematika na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Kurs nosi 6 ESPB i drži se u letnjem semestru.

Obavezni kurs na 1. godini studijskog programa Matematika na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Sadržaj kursa: Pojam i osobine vektora u ravni i prostoru. Vektorska algebra. Koordinate. Linearna geometrija u ravni i prostoru. Kvadratna geometrija u ravni i prostoru. Preslikavanja u koordinatama. Sferna geometrija.

Obavezni kurs na 1. godini studijskog programa Matematika na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Sadržaj predmeta: Pojam i osobine vektora u ravni i prostoru. Vektorska algebra. Koordinate. Linearna geometrija u ravni i prostoru. Kvadratna geometrija u ravni i prostoru. Preslikavanja u koordinatama. Sferna geometrija.


Programski paketi  u matematici je izborni kurs na 2. odnosno 4. godini (u zavisnosti od modula) studijskog programa Matematika na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na kursu radimo upotrebu nekih programskih paketa za obradu teksta, formula (LaTeX), slika (WinGCLC, Geogebra), animacija, kao i paketa za simboličko računanje i vizuelizaciju (Wolfram Mathematica).

Po završetku kursa, student je savladao osnovne pojmove iz projektivne i nacrtne geometrije, kao i njihovu primenu u korišćenju softverskih paketa u projektivnoj i nacrtnoj geometriji. Studenti su osposobljeni za samostalan rad stečenih znanja i u primenjenim naukama.

Geometrija 1 je obavezni kurs na 1. godini studijskog programa Matematika na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Drži se u letnjem semestru.

Sadržaj: vektori, analitička geometrija u ravni i prostoru, sferna geometrija.

Geometrija 4 je  izborni kurs u 6. semestru smera Računarstvo i informatika, Matematičkog fakulteta, Univerziteta u Begradu.

Sadržaj kursa: projektivna geometrija (homogene koordinate  u projektivnoj ravni, projektivna preslikavanja, homologije, krive drugog reda), nacrtna geometrija (metoda odstojanja normalnog projektovanja).

Kurs Geometrija je obavezni kurs u zimskom semestru, 2. godine studijskog programa Informatika.


Cilj kurs je da prezentuje geometriske teme potrebne informatičarima na način pogodan za računarsku implementaciju. Osim uvoda u vektorski račun i osnova analitičke geometrije ravni i prostora, posebna pažnja se posvećuje računarskoj geometriji i pojmovima kao što su poligoni i poliedri, Bezijerove krive, afine i projektivne transformacije... Geometrijska znanja povezuju se ne samo sa računarskom grafikom i geometrijskim algoritmima, nego i sa oblastima fizike, mehanike, astronomije.


Preduslov je za kurs Primena projektivne geometrije u računarstvu.