Formular predmeta

Геолошко картирање 1

Циљ
предмета
Упознавање са дефиницијом геолошке карте, њеним значајем, историјатом. Упознавање са садржајем геолошке карте, методским поступцима при картирању, начином израде радне и финалне верзије геолошке карте и тумача, израдом прегледних, детаљних и специјалних геолошких карата.
Исход
предмета
Оспособљеност за израду геолошких карата различитог степена сложености и различитих размера, интерпретацију геолошких профила и израду тумача као текстуално-графичког објашњења геолошке карте.   
Садржај предмета
Теоријска
настава
Увод - дефиниција геолошке карте. Геолошко картирање као професија и као компонента других геолошких дисциплина. Подела геолошких карата. Геолошке карте Србије и околних земаља. Основна геолошка карта СФРЈ 1:100 000, (ОГК). Геолошка карта Србије 1:50 000, (ГК—50). Топографскe основe геолошке карте. Садржај геолошке карте. Ваноквирни садржај: Легенде; Геолошки стуб; Геолошки профил. Блок дијаграм. Методски основи геолошког картирања. Припремни период. Рекогносцирање терена. Теренски рад. Геолошко картирање седимената-увод. Геолошко картирање метаморфита-увод. Геолошко картирање интрузивних и вулканских магматских стена-увод. Геолошко картирање квартарних депоната.
Геолошко картирање тектонски сложених терена-увод. Писана, графичка и материјална документација. Лабораторијска проучавања. Реамбулација. Радна верзија геолошке карте. Финална верзија геолошке карте. Геолошка карта у софтверском окружењу. Тумач геолошке карте. Геолошки планови. Покривене и откривене геолошке карте. Геолошки планови урбаних подручја. Прегледне геолошке карте. Специјалне геолошке карте. Карте земаља у развоју.
Потповршинска геолошка карта. Екогеолошка карта. Картирање рудника.
Практична настава (вежбе, ДОН, СИР) Рад са компасом, Гаус-кригерове координате. Израда крокија, Конструкција геолошких граница. Израда легенде, стуба, профила и блок-дијаграма. Обрада једноставних геолошких карата. Обрада сложених геолошких карата, Локални геолошки стуб, Структурне карте, Израда геолошке карте и пратећег тумача на основу документације.  
Литература
1 Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
2 Ђоковић И. Основи геолошког картирања, Ауторизована Скрипта, РГФ, Београд.
3 Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК,  Београд.

kurs JAVNO MNJENJE
profesorka
saradnica
predavanja
termin konsultacija: