MOODLE na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

http://lms.f.bg.ac.rs

Istorija rane moderne filozofije

Садржај курса:

Упознавање са почецима математике; представљање најзначајнијих математичких резултата и проблема кроз историју, објашнјавање њиховог утицаја на настајање филозофских проблема и представљање неких од тих проблема средствима савремене математике; основни правци филозофије математике; неки основни проблеми савремене математике.

Циљ изучавања курса:

Упознавање са: појмовима основа математике; резултатима и проблемима математике које су произвели филозофске проблеме; проблемима савремене математике са филозофског аспекта.

Садржај курса:
Основе класичне исказне и предикатске логике, основни појмови о синтакси и семантици, основни појмови о природној дедукцији.

Циљ изучавања курса:
Студент треба да научи шта је то формални језик предикатске логике, да одлучује које су формуле таутологије и да доказује у формалном систему класичне предикатске логике.

Istorijski pregled ključnih filozofskih doprinosa u metafizici i epistemologiji 17. i 18. veka.