Izučavanjem nastavnih sadržaja ovog predmeta, studenti stiču profesionalne kompetencije za: organizovanje i sprovođenje preventivnih i operativnih mera za odbranu od poplava, zaštitu od zemljotresa, organizovanje i izvođenje evakuacije, zbrinjavanje ugroženih i nastradalih lica, RHB zaštitu, zaštitu od požara i eksplozija, prvu medicinsku pomoć, psihosocijalnu pomoć, asanaciju terena, zaštitu od meteoroloških opasnosti, zaštitu od biosferskih opasnosti, zaštitu na nepristupačnim terenima, mere za otklanjanje posledica elementarnih nepogoda i sl. Nakon ovog kursa student će biti u stanju da razumeju sistem traganja i spasavanja, uoči njegovu ulogu i način korišćenja u vanrednim situacijama, iskoristi sistem traganja i spasavanja u prvom odgovoru na vanredne situacije i time doprinese spasavanju ljudi i materijalnih sredstava.

Ciljevi kursa:

Razvijanje sposobnosti samostalne teorijske i normativne analize osnovnih instituta krivičnog procesnog prava

Razumevanje suštine i svrhe vođenja krivičnih sudskih postupaka

Razumevanje  uloge, zadatka i ovlašćenja različitih procesnih subjekata 

Upoznavanje sa tokom krivičnog postupka, njegovim stadijumima i fazama, kao i mogućim ishodima postupka

Razumevanje  osnovne kriminalno-političke podloge odrđenih normativinih rešenja

Upoznavanje sa osnovnim  međunarodnim pravnim standardima vezanim za krivični postupak.

       

                                                                                                                              


У савременом свету медији су незаобилазна компонента сваке кризне и потенцијално или стварно насилног конфликта. Због тога је за адекватно разумевање оваквих ситуација, као и правовремен и компетентан одговор на њих неопходно и разумевање улоге медија.

Разумевање улоге и функционисања медија у савременом свету, пре свега њихова улога у ситуацијама насилног конфликта, као и стицање вештина адекватне комуникације са медијима и јавношћу уопште у оваквим ситуацијама


Sticanje osnovnih znanja iz oblasti socijalne psihologije, socijalizacije, socijalne interakcije i psihologije grupa.

Razumevanje čoveka kao jedinke nerazdvojive od socijalne sredine u kojoj živi i socijalnih interakcija u kojima učestvuje. Razumevanje grupe kao zasebnog entiteta i posebno zakonitosti u oblasti uticaja grupe na pojedinca i uticaja pojedinca na grupu.