Predmet je u okviru studijskog programa Računarstvo u društvenim naukama koji realizuje Univerzitet u Beogradu.

Kurs "Osnove novinarstva" namenjen je svima onima koji žele da se na ozbiljan i profesionalan način bave novinarstvom. Ovaj kurs obuhvata objašnjenje osnovnih pojmova iz oblasti novinarstva.

Pripremna nastava iz predmeta Fizicka hemija za sve koji zele da upisu Fakultet za fizicku hemiju

Kurs se bavi izučavanjem procesa usklađivanja spoljne politike Republike Srbije sa Evropskom unijom u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom. Kurs u svoje tri nedelje trajanja obrađuje tri poglavlja koja su od najvećeg spoljnopolitičkog značaja u okviru pristupnih pregovora: 1) Poglavlje 30 - Spoljnotrgovinski odnosi (External Relations); 2) Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika (Foreign, Security and Defence policy); 3) Poglavlje 35 - Ostala pitanja (Kosovo). Kurs je namenjen svim polaznicima koji su zainteresovani za evropske integracije i spoljnu politiku Srbije.

Cilj ovog kursa je da polaznicima ponudi odgovore na sledeće pitanja:

Šta je projekat? Šta je projektni ciklus? Kako upravljati projektima? 

 Kako napisati predlog projekta?  

Ovaj kurs je posvećen svima koji nemaju iskustva u kuvanju, a žele da nauče osnovne tehnike kuvanja. 

https://makilibloom.wordpress.com/

Predmet se sluša u okviru studijskog programa Računarstvo u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu.

Obuka za korišćenje MOODLE e-Learning sistema, za nastavnike i saradnike Univerziteta u Beogradu

Termin sledeće obuke: 6. jula 2010, utorak, 9.00 - 14.00h
Mesto održavanja: RCUB - Računski centar Univerziteta u Beogradu, Kumanovska bb

Realizacija: dr Mirjana Devetaković, Bojan Mitrović, dr Slavko Gajin

Ovo je kurs kurs za one koji žele da na nov način razmišljaju o onome što su nekada naučili o filozofiji i žele da saznaju nešto novo o savremenim tendencijama u filozofiji.

Kurs podrazumeva da studenti imaju osnovna znanja o tome šta je filozofija i kojim se osnovnim pitanjima bavi i želju da to znanje na zadacima primene.

Kurs pruža uvid i u dve oblasti savremene filozofije: filozofsku praksu i odnos filozofije i ICT.

Studenti će imati zadatake na koje će davati odgovore esejskog tipa. Na kraju kursa studenti će rešavati test koji nosi maksimalno 50 poena.

Ukoliko imate želju da saznate nešto više o ovim temama, budite slobodni da me kontaktirate.

Naziv kursa: Od ideje do realizacije - pokretanje inovativnog poslovne ideje u Srbiji

Oblast kursa: Menadžment

Cilj kursa: Upoznati studente sa osnovnim principima preduzentištva.

Kurs je namenjen studentima koji su zaintetesovani da pokrenu sopstveni biznis, osnuju preduzeće i reaguje na promene iz okruženja kroz inoviranje svog proizvoda/usluge i celog poslovnja preduzeća.

 

 

 

Kulturni turizam je specifični oblik turizma koji obuhvata posete turista motivirane interesom za kulturom, istorijom, umetnošću, baštininom ili životnim stilom ljudi na nekom lokalitetu ili u nekoj regiji.

Teorijska i praktična nastava

Uvod

    Pojam i definicije računarski podržanog učenja

    Šta sve obuhvata računarski podržano učenje

    Gde se sve koristi računarski podržano učenje

    Vrste i klasifikacija sistema računarski podržanog učenja

Tehnološki aspekti računarski podržanog učenja

    Learning Management Systems (LMS)

    Personalizacija, modeliranje korisnika (učenika, studenta) i adaptivnost

    Virtuelna i personalizovana okruženja za učenje

    Društvene mreže i društveni mediji u učenju

    Inteligentna analiza procesa učenja (Learning Analytics)

    Tehnološka podrška neformalnom učenju

    Mobilne tehnologije i učenje

    Računarske igre u učenju (Serious games for learning)

    Tehnološka podrška za učenje jezika

Pedagoški aspekti računarski podržanog učenja

    Pedagoške teorije učenja

    Motivacija u učenju

    Instrukcioni dizajn

    Kolaborativno učenje i kolaborativno kreiranje znanja

Ostali aspekti računarski podržanog učenja

    Održivost i skalabilnost

    Deljenje sadržaja i interoperabilnost (Large-scale sharing and interoperability)

    Otvoreni edukativni resursi (Open Educational Resources, OER)

    Massive open online courses (MOOCs)

    Ekosistemi učenja

Upravljanje znanjem i organizaciono učenje (učenje na radnom mestu)