Предмет се одвија у првом-зимском семестру прве године академских студија, на одсеку Грађевинарство.  Има за циљ развијање способности просторне визуелизације и перцепције, просторне имагинације, могућност решавања и графичког представљања различитих узајамних просторних односа 3Д геометрије грађевинских форми и структура у 3Д простору и 2Д пројекцији (инжењерском плану и пројекту) као основа за 3Д анализу сваког 2Д графичког приказа. Усвајање основних принципа геометријског 3Д моделовањa, увођење геометријског мишљења и креативног приступа коришћењем АutoCAD софтвера.


Сарджај предмета је следећи:

Упознавање са радним окружењем софтвера AutoCAD (палете алата за цртање и 3Д моделовање): опције конструисања геометријских објеката у равни и простору; контролисање цртежа помоћу слојева; операције са геометријским објектима у 2D и 3D (мултипликација, транслација, ротација, скалирање, огледаљење и сл.) и додавање атрибута (ознака, дебљина, боја и шрафура); Координатни системи и координате. Врсте приказа-пројекција: ортогоналне, аксонометријске и перспективне. Геометријски елементи простора и њихови међусобни односи. Решавање метричких и положајних задатака у 3D окружењу. Начини моделовања 3Д примитива, полиедара, комплексних структура и површи (транслаторне, ротационе, правоизводне, завојне, итд.) примењених у грађевинарству и цртање њихових пројекција. Операције пуним геометријским телима (Boolean operations) и површима, са примерима у грађевини. Својства и примена кривих (раванске и просторне). Решавање и 3Д модели сложених кровова. Котирана пројекција: модел и пресек топографске површи, постављање објекта на терен (плато и пут са усеком и насипом).

Предмет се реализује кроз 12 предавања и 12 вежбања, које се реализују на рачунарима. У регуларним условима, предмет се одвија на рачунарима у рачунарским учионицама, а у ванредним, студенти раде на својим рачунарима, код куће. Студенти раде по групама величине од 20-50 студената. Број студената је око 320.