Циљ курса је да се студенти упознају са прорачуном и конструисањем спрегнутих елемената конструкције од челика и бетона и средставима за спрезање.

Теме које се обрађују на курсу: 

1. Диспозиционо решење вишеспратних зграда, гаража и других објеката у зградарству са спрегнутом носећом конструкцијом.

2. Типови спрегнутих носача. Прорачун и конструисања подужног смичућег споја. Врсте можданика, пун и парцијални подужни смичући спој. Бочно-торзионо извијање спрегнутих носача.

3. Прорачун спрегнутих плоча на профилисаним лимовима.

4. Гранична стања употребљивости спрегнутих носача, дејство вибрација услед људских активности унутар објекта.

5. Прорачун и констуисање спегнутих стубова. Носивост попречног пресека на интеракцију аксијалне силе и момента савијања и контрола стабилности на извијање.

6. Прорачун и конструисање веза у спрегнутим конструкцијама.