Kurs iz oblasti arhitekture, relevantan za procenu energetskih performansi zgrada, u okviru kursa Energetska efikasnost, održavanje i procena vrednosti objekata u visokogradnji  [ЕЕS] na Specijalističkim akademskim studijama na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Stečeno znanje studenti mogu primeniti u inženjerskoj praksi iz oblasti energetske efikasnosti zgrada. Studenti se osposobljavaju za prepoznavanje arhitektonskih elemenata i parametara relevantnih za energetske performanse zgrada. Studenti stiču sposobnost upravljanja arhitektonskim parametrima zgrada u cilju iskorišćenja energetskih potencijala lokacije i poboljšanja energetskih performansi zgrada.