Topic outline

 • General

 • Ishodi kursa

  Po uspesnom kompletiranju ovog kursa, polaznici ce biti sposobni da:

  • Analiziraju i identifikuju potrebe u naučnoj, zdravstvenoj, tehnološkoj, ekonomskoj, socijalnoj, finansijskoj sferi i procene mogućnost realizacije sopstvenih ideja i doprinosa u zavisnosti od tih potreba
  • Istraže i identifikuju institucije i fondacije koje se bave podrškom i finansiranjem odgovarajućeg projekta
  • Upoznaju se sa načinom kontaktiranja institucije i sastavljanjem pisma sa kratkim obrazloženjem projekta
  • Definišu glavni cilj projekta i napišu obrazloženje projekta na osnovu urađene SWOT analize
  • Definišu rezultate projekta u skladu sa postavljenim glavnim ciljem i obrazlože ih
  • Izaberu vrstu i broj aktivnosti koje će dovesti do željenog rezultata i sastave njihovo obrazloženje:
  • Kreiraju kvantitativne i kvalitativne indikatore ispunjenosti aktivnosti, sa kratkim obrazloženjem
  • Sačine provizorni i kompletni budžet projekta
  • Izvrše reviziju projekta i sačine prateću dokumentaciju
 • Ideja projekta

  Svako od učesnika ovog kursa verovatno već ima ideju o projektu koji bi mogao da realizuje.

  1. U dokument na naslovnoj strani ovog kursa, koji nosi radno ime vašeg projekta opišite projektnu ideju u jednom pasusu od 2-3 reda

  2. Pokušajte da smislite zvanično ime svog projekta

  • SWOT analiza

   U planiranju i dizajniranju projekta mnogo može nam pomoći SWOT analiza, jer iz nje dobijamo važne elemente potrebne za njegovo pisanje. SWOT analiza je i prilika da svi učesnici projekta u zajedničkoj diskusiji daju svoj prvi značajan doprinos razmatranju i planiranju različitih elemenata projekta. 

  • Uvodni deo, ciljevi i rezultati projekta

   Početni deo projekta predstavlja uvod, a zatim se definišu ciljevi i rezultati projekta. Postupak pisanja ovih delova projekta obrazložen je na sledećim stranama u okviru ove teme.

  • Aktivnosti

  • Indikatori

  • Rizici i pretpostavke

  • Diseminacija

  • Održivost

  • Budžet

   • Kako podneti projekat za finansiranje

   • Primer formulara za aplikaciju na poziv za podnošenje projekta