У оквиру курса Методике наставе математике 1 студенти ће кроз рад на конкретним задацима упознавати математичке појмове и њихове методичке трансформације. Циљ курса је да се студенти Учитељског факултета одељења у Новом Пазару упознају са теоријским основама наставе математике, али и да се оспособе за припремање и реализацију наставних часова  кроз осмишљавање различитих елемената наставног часа.