Садржај предмета

Теоријска настава

Специфичности саветодавног рада са малолетним преступницима; Карактеристике малолетних делинквената. Циљеви, персонал, процедуре у саветодавном раду са малолетним делинквентима.  Појмовни оквир везан за основне облике психолошког-педагошког рада са малолетним делинквентима (психотерапија, саветовање, психолошке и педагошке интервенције), и њихове елементе (клијент, терапеут, терапијски однос, процес, промена); Сет процедура  и техника који се користе у саветодавном раду са малолетним делинквентима; Конципирање и реализација програма промена маладаптивног и криминалног понашања; Процес саветовања: иницијални интервју (успостављање интерпесоналне релације и поверења) прихватање фундаменталних  обавеза, спремност на отвореност и за адекватну интерперсоналну комуникацију, формирање терапијских уговора и индивидуалних планова рада са малолетницима. Диференциран приступ у саветодавном раду са психолошки различитим групама малолетних деликвената (саветодавни рад са деликнвентима са синдромом хиперактивности). Како избећи типичне грешке у раду професионалаца који се баве саветовањем малолетника (нпр.„Хоћу само да ти помогнем“). Евалуација ефеката  саветодатног рада са малолетним преступницима – досадашња пракса, проблеми и дилеме.

Практична настава:

Презентација  појединих планова саветодавног  рада са различитим категоријама малолетних преступника. Приказ  евалуираних ефективних  програма.