Studijski program Defektologija - Modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Master akademske studije

Izborni predmet 2+2 časova, I semestar, ESPB 6

Prof. dr Danica Vasiljević-Prodanović

Cilj predmeta je upoznavanje formalnih i neformalnih oblika socijalne kontrole u savremenom društvenom kontekstu, i odnosa društva prema kriminalu i drugim oblicima poremećaja u ponašanju. Osposobljavanje studenata za samostalno i kritičko korišćenje literature.