Усвајање знања која ће се примењивати при раду са децом која манифестују знакове делинквентног понашања у релевантним институцијама.