Циљ предмета:
Упознавање и оспособљавање студената основних студија са специфичностима дефинисиања, класификације, развоја, функционисања и третмана као и упознавање савремених метода и поступака у раду са особама са интелектуалном ометеношћу.

Исход предмета:
Оспособљеност за дијагностику, едукацију и рехабилитациони третман и самосталност изналажења модела организације и детекције развојних специфичности и карактеристика деце и особа са интелектуалном ометеношћу. Студенти ће бити у стању да примењују савремене методе и поступке у раду с особама са интелектуалном ометеношћу. Студенти ће познавати резултате истраживања истраживања ефикасности метода и поступака.

Садржај предмета:
Теоријска настава

Дефеиниција, интелектуалне ометености,Класификација интелектуалне ометености, Етиологија, преваленција и инциденција интелектуалне ометености, Дијагностика, едукација и третман особа са интелектуалном ометеношћу, практичне импликације теоријских концепата.

Практична настава: дијагностику, едукацију и третман интелектуалне ометености-практичан истраживачки рад