Циљ предмета:

Стицање основних знања из развојне неуропсихологије у функцији овладавања, разумевања и примене метода реедукације психомоторике код особа са тешкоћама у развоју.

Исход предмета:

Оспособљавање студената за припрему и практично извођење дијагностикеу контексту примене реедукације психомоторике у третману, едукацији и рехабилитацији особа са тешкоћама у развоју. Оспособљавање студената за процену и третман развојних могућности и постигнућа које се налазе у основи стицања знања код особа са тешкоћама у развоју.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Први део односи се на теоријске и практичне оквире концепта опште реедукације психомоторике, а други део на примену вежби реедукације психомоторике у раду са особама са различитим врстама сметњи и поремећаја.

Практична настава Вежбе –теоријско и практично овладавање извођењем метода реедукације психомоторике.