Циљ предмета:

Стицање основних знања из методике наставе информатике и информатичког образовања примењеног код особа са тешкоћама у менталном развоју.

Исход предмета:

Оспособљавање студената за примену информатичких технологија у припремању и практичном извођењу диајгностике, третмана, наставе и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју . Оспособљавање студената за процену и третман развојних могућности и постигнућа које се налазе у основи стицања знања код деце особа са тешкоћама у менталном развоју.

Садржај предмета:

Теоријска настава:

Неуролошке основе преноса информација, Употреба рачунара и деца са интелектуалним сметњама, кратак историјски преглед употребе рачунара у настави, Прилагођена технологија за децу ометену у развоју, Електронски рачунари у образовању, Историјско-методолошке основе информатичког образовања, Мултидсциплинарност методике информатичког образовања, Циљеви и задаци методике информатичког образовања, Организација и извођење информатичког образовања, Информатичко образовање у савременој настави, Основни чиниоци наставе у информатичком образовању, Информатичко образовање и интерактивно учење, Рачунарство и информатика, Базичне основепрограма битних у методици информатичког образовања за децу ометену у интелектуалном развоју.

Практична настава Вежбе –упознавање и практично овладавање компјутерима у едукацији и рехабилитацији.