Studijski program Defektologija - Modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Osnovne akademske studije

Izborni predmet 2+2 časa, V semestarESPB 6

Prof. dr Danica Vasiljević-Prodanović

Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje znanja o organizaciji sistema izvršenja krivičnih sankcija kod nas, upoznavanje sa postupkom izvršenja alternativnih krivičnih sankcija i mera prema punoletnim i maloletnim učiniocima krivičnih dela, i da osposobi studente za praktičan rad u oblasti izvršenja ovih sankcija.