Izborni zajednički predmet više modula – Smetnje i poremećaji sluha, Senzomotoričke smetnje i poremećaji

Cilj nastave ovog predmeta je da studente osposobi da povezuju i primenjuju stručna znanja iz oblasti uredne i patološke funkcije sluha, razvojnih karakteristika gluvih i nagluvih osoba, detekcije, procene, amplifikacije i tretmana etiološki različitih poremećaja funkcije čula sluha.

Savladavanjem nastavnog programa student se osposobljava da primeni i povezuje stručna znanja iz oblasti surdologije, upoznat sa praktičnim dostignućima u oblasti surdologije, posoban za primenu evropskih standarda u oblasti surdologije.

Teorijska nastava

Terminološka razgraničenja u oblasti primenjene surdologije; klasifikovanje gluvih i nagluvih u odnosu na klasifikaciju oštećenja sluha SZO; AAA; klasifikaciju prema pedagoškim, psihološkim i edukativnim kriterijumima (prema Mawson, Majlbast, Lewine); stepen hendikepa prema Fowler-u; prevencija gluvoće i nagluvosti; primena subjektivnih i objektivnih metoda i tehnika za procenu funkcije sluha; primena skala za procenu govorno-jezičkih sposobnosti gluvih i nagluvih; procena adaptacije na aparat; surdološka selekcija za kohlearnu implantaciju.

Praktična nastava

Rad na odeljenjima za re/habilitaciju sluha i govora koja imaju multidisciplinarni pristup u dijagnostici stanja sluha i diferencijalnoj dijagnostici oštećenja sluha dece i odraslih osoba; aktivno učešće u svim segmentima kliničkog surdološkog rada.