Cilj ovog predmeta je da osposobi studente za razumevanje osnovnih principa amplifikacije gluvih i nagluvih osoba. Studenti se osposobljavaju da prepoznaju indikacije za amplifikaciju, faktore koji mogu da utiču na razvoj sposobnosti slušanja pomoću amplifikatora i planiraju odgovarajući model amplifikacije u odnosu na opšte faktore za klasifikaciju oštećenja sluha.

Ishod predmeta da se studenti osposobe da u budućem radu uspešno organizuju i realizuju izbor slušnog pomagala gluvih i nagluvih osoba

Teorijska nastava

Opšti faktori za klasifikaciju smetnji i poremećaja sluha, definicija indikacija za amplifikaciju, vrste amplifikatora, osnove prostorne akustike,istorijski razvoj slušnih pomagala, sistem za pretvaranje, filtriranje i pojačanje zvučnog signala, individualni slušni aparati, slušna pomagala za grupni rad, slušna pomagala za koštanu vodljivost zvuka, kohlearni implant.

Praktična nastava

Opservacija procesa probe i određivanja slušnih.