Садржај предмета: Дефиниција плазме. Плазмени параметри и типови плазме. Критеријуми плазменог стања. Јонизационо-рекомбинациони процеси у плазми. Коефицијенти брзина ових процеса. Термодинамичка равнотежа. Степен јонизације. Критеријуми слабе и јаке јонизације. Дебајево екранирање. Слабо неидеална плазма и њене термодинамичке функције. Једначина Саха. Колизиони процеси у плазми: Радерфордово расејање, Рамзауеров пресек, Спицер-Хермове формуле. Основни кинетички метод у динамици плазме: једночестичне функције расподеле и кинетичке једначине за њих. Ентропија иреверзибилних процеса. Једначина континуитета и једначина кретања. Једначина енергије. Колизиони интеграли и њихова општа својства. Неки чешћи типови једночестичних функција расподеле. Ферарова и БГК апроксимација. Болцманов колизиони интеграл. Једначине Власова и њихова анализа (понашање енетропије). Формализам Богољубова и хијерархија ББГКИ. Формализам Климонтовича. Кинетичке једначине као Фокер-Планкове једначине. Ландауов колизиони интеграл. Метод малих пертурбација. Основна електродинамичка једначина за простирање таласа у плазми. Комплексни тензори проводности и пермеабилности плазме. Апроксимативно решавање код слабо амортизованих или слабо нарастајућих мода. Примена вишефлуидног модела хладне или високотемпературне плазме код проучавања таласа у изотропној плазми. Кинетичка теорија простирања таласа у плазми. Ландауова амортизација. Хидродинамичка теорија простирања таласа у хладној магнетоактивној плазми. Комплексни тензор пермеабилности и дисперзиона једначина. Директни таласи код плазме са једном врстом јона. Дисперзиона једначина при ниским фреквенцама. Магнетохидродинамички таласи у хладној магнетоактивној плазми. Плазма у природи и лабораторији. Термонуклеарне реакције. Основни проблеми контролисане термонуклеарне фузије. Примена теоријских метода у спектроскопији плазме. Основе интеракције плазме са површинама.