Циљ предмета:

Стицање знања о реакцијама полимеризације, структури и физичкохемијским својствима макромолекула и карактеризацији макромолекула физичкохемијским методама.


Исход предмета:

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: 1. опише најважније карактеристике макромолекула и класификује макромолекуле, 2. представи главне типове и механизме реакција полимеризације, 3. формулише важне појмове и релације у разматрању реакционе кинетике полимеризације и термодинамике раствора макромолекула, 4. опише везу између степена реаговања и константе равнотеже постепених реакција полимеризације, 5. дефинише степен полимеризације, средње моларне масе и типове расподела моларних маса, 6. разуме различите конфигурације (изомеризме) и конформације макромолекула, 7. опише најважније карактеристике физичких стања макромолекула (вискоеластично, течно, кристално, аморфно, течно-кристално..) и прелазе између њих, 8. опише најважније карактеристике гума и полимерних гелова, 9. уради једноставне синтезе полимера и полимерних гелова, 10. опише принципе и релације одређивања моларних маса макромолекула одабраним физичкохемијским методама, 11. познаје могућности инфрацрвене (ИЦ) и ултраљубичасте/видљиве (УЉ-ВИД) спектроскопије у проучавању структуре макромолекула и уради једноставну упоредну анализу ИЦ и УЉ-ВИД спектaра полимера и одговарајућег мономера.