Циљ предмета:

Увођење студента лабораторију. Упознавање са основним правилима безбедног рада. Упознавање са основним хемикалијама, лабораторијским и мерним техникама. Упознавање са начинима обраде и интерпретације резултата.


Исход предмета:

По успешном завршртку овог курса, студент би требало да буде способан за самосталан рад у лабораторији: Самостално изведе експеримент. Прикупи податке, обради их, прикаже их табеларно и графички. Одреди грешку мерења и интерпретира добијене резултате.