OAS - STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJA - MODULI PREVENCIJA I TRETMAN POREMEĆAJA PONAŠANJA I SENZOMOTORIČKE SMETNJE I POREMEĆAJI

V semestar, izborni predmet, fond 2 + 2, 6 ESPB

Prof. dr Branislava Popović-Ćitić

Marija Nešić