Projektovanje organizacije je predmet Katedre za Industrijsko inženjerstvo na Master akademskim studijama. Cilj predmeta je sticanje neophodnih znanja i praktičnih veština koje će omogućiti studentu da definiše međuzavisnost elemenata organizacione strukture i procesa tako da u datoj ili predviđenoj organizacionoj situaciji oblikovani organizacioni sistem (preduzeće ili njegov deo) postigne zadate ciljeve.

Slušanje ovog predmeta studentu omogućava sticanje kompetencija na polju namernog i kontrolisanog razvoja i promene organizacije radi poboljšanja efikasnosti i efektivnosti, kao i uslova rada u organizaciji, usklađivanja organizacionih i tehničko-tehnoloških faktora i promena organizacione kulture i klime i postavljanje modela optimalne organizacije s obzirom na postavljeni cilj i raspoloživa sredstva. Shodno tome, po završetku kursa, student je sposoban da:

- planira postupak projektovanja organizacije,

- efikasno sprovodi postupak projektovanja,

- koristi različite alate i tehnike i donosi odluke u procesima projektovanja organizacije,

- upravlja rizicima u projektovanju,

- prepoznaje pretnje i izazove organizacionih promena i

- upravlja pretnjama i izazovima organizacionih promena.