Savremeni menadžment i mrežna organizacija preduzeća je obavezni predmet sa Katedre za Industrijsko inženjerstvo koji se realizuje na master akademskim studijama, na smeru Industrija 4.0. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama mrežne organizacione strukture i ovladavanje organizacionim i menadžment veštinama u poslovnom okruženju industrije 4.0. Studenti se osoposobljavaju da planiraju, organizuju i vode u skladu sa raspoloživim resursima uz adekvatno upravljanje kvalitetom, troškovima, vremenom i rizicima u uslovima poslovanja I4.0.

Nakon završetka kursa studenti će biti u mogućnosti da prepoznaju, razmatraju, ovladaju i kritički se odnose prema savremenim, realnim problemima organizovanja i upravljanja u I4.0, kao i da identifikuju i rezimiraju glavne praktične implikacije datih pitanja i problema na organizaciju i društvo.