Физичка хемија плазме је изборни предмет који се слуша у јесењем семестру треће године и вреди 5 ESPB бодова. Курс се састоји из предавања, рачунских вежби и експерименталних вежби.

Студенти треба да стекну знање о елементарним процесима који доводе до настанка плазме, о природи интеракција које се одвијају у плазми (парним и колективним), о параметрима гасне плазме као и о методама њиховог одређивања. У оквиру предмета изучавају се и особине лабораторијских плазми као и плазми које потичу из природе и Космоса, а студенти се упознају и са основним применама гасне плазме.