Атомска спектрохемија је обавезан предмет који се слуша у јесењем семестру треће године и вреди 7 ESPB бодова. Курс се састоји из предавања, експерименталних вежби и интерактивне наставе. Све активности студената током наставе (наставни колоквијуми, колоквијуми за вежбе, експерименталне вежбе и извештаји) бодују се и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.

Програм предмета садржи: теоријске основе атомске спектроскопије (општа, фина и хиперфина структура спектара, вероватноће прелаза, утицај електричног и магнетног поља на спектре атома, интензитети, апсорпција и ширење спектралних линија, рендгенски спектри и спектри флуоресценције, стимулисана емисија и ласери…); основе експерименталне технике за добијање атомских спектара (врсте и особине спектралних апарата, детектори, врсте и особине спектрохемијских извора); принципе квалитативне и квантитативне спектрохемијске анализе; спектрохемијске методе: емисиона (пламен, лук, ИСП), апсорпциона (пламене и непламене методе атомизације) и флуоресцентна спектрометрија, рендгенска флуоресцентна и масена спектрометрија.

У оквиру практикума Атомске спектрохемије постоји 12 експерименталних вежби подељених у три целине (колоквијума).