Predmet Uvod u političku teoriju je jedan od fundamentalnih predmeta koji se izvodi u prvom semestru studija svih studijskih programa na Fakultetu političkih nauka. Propedeutičkog je karaktera i obrađuje kako predmet i metod teorije politike tako i sam pojam politike i osnovne političke fenomene poput države, političkog nasilja, ideologije, demokratije. S obzirom na karakter ovog predmeta, kao i činjenicu da studenti prve godine Fakulteta političkih nauka nemaju prethodno stečena fundamentalna politikološka znanja, cilj predmeta Uvod u političku teoriju je uvođenje studenata prve godine osnovnih studija u teorijsku politikološku materiju, njihovo osposobljavanje za dalji studij putem sticanja saznanja o osnovnim kategorijama političke nauke, kao i usled postignutog razumevanja povezanosti političkih pojava i političkih procesa, što sveukupno uzev treba da im omogući uspešnije savladavanje politikoloških predmeta na višim godinama studija.