Kurs postavlja teorijski okvir za upoznavanje sa osnovama metodoloških i epistemoloških postavki u feminističkim teorijama i studijama roda, i razmatra osnovne strategije i pristupe kvalitativnih i kvantitativnih tehnika istraživanja. Razmatraju se osnovne kategorije u procesu sa/znanja sa stanovišta pola/roda, pojam i značaj iskustva u savremenim teorijama roda, problemi marginalizacije i epistemičkih privilegija, kao i savremene politike istraživanja i etički problemi koji iz njih proističu u istorijskom, globalnom i lokalnom  kontekstu. 


Kurs je obavezan na Master akademskim studijama politikologije - Studije roda.

Predavač: doc. dr Katarina Lončarević