Kurs se bavi analizom društvenog i ekonomskog položaja žena danas i to u javnoj sferi kroz parametre obrazovanja, ekonomske ne/zavisnosti i kroz pokazatelje pozicija odlučivanja, i u privatnoj sferi kroz uloge staranja u porodici, trostrukog radnog vremena, preko pojave nasilja u porodici, nasilja u intimno partnerskim odnosima, rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema deci. Razmatraju se i mehanizmi rodne ravnopravnosti, međunarodne konvencije koje imaju za cilj iskorenjivanje diskriminacije žena kao i borbu protiv nasilja prema ženama. I konačno, kurs uključuje i komparativnu analizu iskustava, pre svega regionalnih, u procesima uvođenja mehanizama rodne ravnopravnosti.

Kurs je izborni na Master akademskim studijama politikologije - Studije roda, Master akademskim studijama socijalnog rada i Master akademskim studijama socijalne politike.

Predavač: doc. dr Katarina Lončarević