Ради се о акредитованом изборном предмету у оквиру основних студија социјалне политике и социјалног рада на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. 

Циљ предмета је да полазници стекну знања о болестима зависности, њиховом настанку, току и третману, која их

оспособљавају да правовремено препознају понашања која указују на ризик од њиховог настанка и развоја и да

адекватно планирају, предузимају мере и пружају услуге клијенту у оквиру социјалне и медицинскеј заштите у овој

области, као и да се оспособе за коришћење стручне литературе и за планирање и реализацију пројеката и

истраживања у овој области.

Садржај предмета

Теоријска настава. Основни појмови и дефиниције. Врсте зависности. Процеси настанка менталних поремећаја и

поремећаја понашања изазвани психоактивним сусптанцама: фактори ризика и заштите, системски приступ. Врсте

психоактивних супстанци. Дејства на организам: дувана, алкохола, седатива/хипнотика, канабоида, стимуланса,

опијата, халуционогена и других дрога. Мотивацијаза лечење. Модели третмана болести зависности: програми

смањења штетe, успостављање апстиненције, превенција рецидива. Вођење случаја као начин превенције рецидива.

Групе самопомоћи. Укључивање породице у третман болести зависности: зависничке породице (измењене

комуникације, релације и улоге), породични третман, рад са родитељима и са децом зависника, системска групна

породична терапија. Специфичности третмана алкохоличара, зависника од опијата и зависника од стимуланса.

Посебне теме: адолесценти, жене, старије особе, особе са психијатријским поремећајима, социјални проблеми,

криминал, заразне болести, друге зависности. Распон услуга за зависнике. Превенција зависности. Основни

принципи социјалног рада са зависницима.

Практична настава: практичне вежбе (рад у малим групама, групне презентације, игре улога), разговори са гостима, студијске посете.