Циљ је да се студент кроз теоријску и практичну наставу упозна са основним појмовима, законитостима, експерименталним методама молекулске спектрохемије као и могућностима веома широке примене датих метода у фундаметалним и примењеним савременим истраживањима.

У оквиру предмета се предају следеће области: Врсте молекулских кретања и односи њихових енергија. Врсте молекулских спектара и области појављивања. Феномени интеракције ел.маг. зрачења и молекула. Моменат прелаза, вероватноћа и интензитет прелаза. Симетрија молекула. Ротација и рот. спектри дво- и више- атомских молекула. Вибрације и виб. спектри дво- и вишеатомских молекула. Раманов ефекат, врсте раманских спектара. Електронски спектри дво- и више- атомских молекула, типови прелаза и опште  карактеристике. Спектри лунимисценције, опште карактеристике и подела. Спектри спин резонанције. Регистровање молекулских  спектара и могућности њихових примена.