Општи курс физичке хемије 2 је обавезни предмет на првој години основних академских студија на Факултету за физичку хемију. 

Циљ предмета: Да се студенти упознају са особинама и равнотежом фаза као и појавама на граници фаза.

Исход предмета: Студент разуме и може да разматра структуру молекула на основу макроскопских особина као што су моларна запремина, индекс преламања, површински напон, електричне и магнетске особине. Може термодинамички да разматра особине бесконачно разблажених раствора као и равнотеже једно и више компонентних и вишефазних система. У стању је да конструише и интерпретира различите дијаграме фаза. Поред тога разуме појаве и познаје законитости на границама фаза и разуме њихов значај.