Biofizička hemija 1 je obavezan predmet na IV godini osnovnih akademskih studija Fizičke hemije.

Cilj predmeta: Primena fizičkohemijskih metoda u proučavanju bioloških sistema. Proučavanje strukture, oblika, konformacije biomolekula, konformacionih promena i dinamike tih promena, interakcije između biomolekula, mehanizama po kojima se odvijaju biološke funkcije molekula, efekata toplote, zračenja, reaktivnih hemijskih vrsta na biosisteme.

Ishod predmeta: Poznavanje fizičkohemijskih metoda za određivanje strukture i funkcije biomakromolekula, i povezivanje strukture sa funkcijom u ćeliji.