Кључно полазиште савремене науке је атомистичка теорија тј. схватање да је све састављено од атома (и молекула). У суштини овога погледа је то, да се макроскопске особине материје могу описати и разумети са становишта њихове атомске структуре. У предмету Атомистика изложене су експерименталне методе и научне теорије (атомски модели, таласна механика) на основу којих је могуће одредити особине атома, структуру атома (састав, енергију) и предвидети њихово понашање у интеракцији са другим честицама и пољима.