Cilj kursa Fizike atoma i molekula je da kroz teorijsku i eksperimentalnu nastavu uvede studente u problematiku strukture materije na nivou atoma i molekula. Zakonitosti mikrosveta u elektronskom omotaču atoma i molekula, u prvom delu kursa, bazirane su na fenomenološkom pristupu i opisu koji odgovara klasičnoj mehanici, dok u drugom delu kursa se primenjuje aparat kvantne mehanike za opis pojava koje ne mogu biti objašnjene u okvirima klasične fizike. Da se steknu osnovna znanja o vrednostima fizičkih veličina na malim dimenzijama,  poput energije, impulsa, momenta impulsa, vremena života atoma i molekula u pobuđenim kvantnim stanjima i drugo. Da se na osnovu ovih shvate principi rada lasera, elektronskog mikroskopa, fotoćelija, CCD kamera.