Kurs obezbedjuje studentima osnovno znanje o fizici elementarnih čestica. U prvom delu kursa se kroz teorijsku nastavu predstavljaju: osnovne osobine elementarnih čestica i fenomenološki aspekti interakcija koje deluju među njima, kao i osnovni elementi Standardnog modela elementarnih čestica. U drugom delu kursa se predstavljaju najvažniji aspekti eksperimentalne fizike visokih energija: osnove fizike akceleratora i detektora čestica, sa posebnim naglaskom na upoznavanje sa modernim eksperimentima i rezultatima tih eksperimenata na akceleratorskim instalacijama u svetu.