Основне академске студије 3 ЕСПБ

Доц. Зоран Поповић, проф Ђорђе Спасојевић

Да се студенти упознају са основним мерним инструментима, принципима и техникама мерења, као и самосталног постављања и извођења експеримената у молекуларној физици и термодинамици. Посебна пажња је посвећена обради експерименталних резултата  и њиховој презентацији у форми у којој се пишу савремени научни извештаји и радови.

Сарадници у настави: 

Доц. Иван Виденовић, Нора Тркља, Катарина Милетић, Светислав Мијатовић, Драгутин Јовковић, Срђан Ставрић

Стручни сарадници: 
Милош Маринковић,Милорад Мијић, Радојко Љубичић

1. Мерење температуре живиним и дигиталним термометром. 2. Мерење притиска (механички и дигитални мерачи). 3. Мерење малих сила торзионом вагом. 4. Мерење вискозности дигиталним вискозиметром. 5. Мерење електричне струје и напона дигиталним мултиметром.  6. Системи за аутоматско прикупљање података и пратећи софтвер; сензори. 7. Комерцијални софтвери за нумеричку обраду и графичко представљање експерименталних резултата. 8. Проверавање Мексвел-Болцманове расподеле. 9. Проучавање закона идеалних гасова (Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков и Шарлов закон). 10. Проучавање закона реалних гасова (фазни прелаз течност-гас, критична тачка) . 11. Одређивање коефицијента адијабате методом Клемент-Дезорме. 12. Провера Њутновог закона хлађења и грејања. 13. Одређивање специфичне топлоте, латентне топлоте топљења и латентне топлоте испаравања за воду. Одређивање густине воде у функцији температуре. 14. Одређивање линеарног коефицијента термалног ширења чврстих тела. 15. Одређивање специфичне топлоте чврстих тела калориметарском методом. 16. Одређивање коефицијента површинског напона методом откидања у функцији температуре и састава. 17. Одређивање коефицијента вискозности (Њутновски и не-Њутновски флуиди) у функцији температуре, састава флуида и градијента брзине. 18. Проучавање топлотних машина (P-V дијаграм, коефицијент корисног дејства). 19. Проучавање закона топлотног провођења и одређивање коефицијента топлотне проводности чврстих тела. 20. Звук: проучавање осцилација жице, брзине звука, резонанције у цевима и спектра звучних таласа.