Osnovni cilj kursa Fizičke mehanike, za studente smerova Teorijska i eksperimentalna fizika i Primenjena fizika je savladavanje osnovnih zakona i principa klasične mehanike: Njutnovih zakona i zakona održanja energije, impulsa i momenta impulsa. Tokom kursa, pored savladavanja osnovnih tema, studenti će biti podsticani i da vrše procene bazirane na čvrstim fizičkim osnovama. Pored toga na kraju kursa bi trebalo da budu sposobni da samostalno rešavaju probleme iz klasične mehanike kao i da steknu osnovu za budući razvoj analitičkog i naučnog načina mišljenja.