4 ЕСПБ

Наставници: Ђорђе Спасојевић, Нора Тркља, Катарина Милетић, Светислав Мијатовић, Драгутин Јовковић, Срђан Ставрић

Стручни сарадници: Милош Маринковић, Милорад Мијић; технички сарадник: Раде Љубичић

Циљ предмета: да се студенти упознају са основним мерним инструментима, принципима и техникама мерења, као и самосталног постављања и извођења експеримената у физичкој механици. Посебна пажња је посвећена обради експерименталних резултата  и њиховој презентацији у форми у којој се пишу савремени научни извештаји и радови.

Садржај предмета: 1. Oсновни  инструменти за мерење дужине (метарска трака, механички и дигитални лењир са нонијусом, механички и дигитални микрометар, компаратор, катетометар). 2. Основни инструменти за мерење времена (механички и дигитални хронометер). 3. Основни инструменти за мерење масе (теразије, дигитална вага). 4. Основне особине инструмената (опсег, тачност, резолуција). 5. Процене грешака појединачних и поновљених директних мерења. 6.Систематске грешке и њихова корекција. 7. Индиректна мерења (запремина тела, густина чврстих тела и течности) и процена њихових грешака. 8. Системи за аутоматско прикупљање података и пратећи софтвер; сензори. 9. Комерцијални софтвери за нумеричку обраду и графичко представљање експерименталних резултата. 10. Изучавањње малих осцилација математичког клатна: мерење периода у зависности од дужине математичког клатна и параметарско одређивање убрзања Земљине теже; зависност периода математичког клатна од амплитуде осциловања. 11. Одређивање убрзања Земљине теже физичким клатном. 12. Проучавање основних закона динамике транслаторног кретања - осцилације на стрмој равни.13. Проучавање основних закона динамике ротационог кретања. 14. Одређивање момента инерције методом торзионих осцилација.  15. Проучавање еластичних и пластичних деформација чврстих тела; одређивање Јанговог модула еластичности. 16. Мерења модула торзије; механички хистерезис. 17. Проучавање судара код дводимензионалног кретања. 

Литература: Ђ.Спасојевић, Лабораторија физике 1