Upoznavanje studenata sa osnovama daljinskih merenja pomoću radara i satelita u meteorologiji.