Uvod u savremenu teorijsku fiziku: osnovni koncepti i pojmovi analitičke mehanike i mehanike neprekidnih sistema; ovladavanje metodama Lagranževog i Hamiltonovog formalizma primenjenih na diskretne sisteme, kao i osnovnim teorijskim metodama koje se koriste pri modeliranju kontinualnih sistema.