Студијски програм: Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије – мастер

Назив предмета: Отворени градски простори (ОГП)

Наставник: дрЂукановић Зоран, доцент

Сарадник: Предраг Јовановић, асистент

Учесници у настави: Бошко Дробњак, Снежана Кецман

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 8 (активна настава – предавања (3), студио - вежбе (3) и самосталан рад (10) сати недељно; укупно 16 сати недељно, односно 240 сати у току семестра)

Услов: без услова

Циљ предмета је да студент савлада планирање система отворених градских простора.

Школска год.: 2016/2017. - јесењи семестар

 

Тема: Предлог унапређења отворених простора Новог Београда