Циљ предмета: Стицање знања о технолошким поступцима производње, прераде и карактеристикама дрвно-пластичних композита заснованим на термопластичној матрици и дрвним честицама.

Исход предмета: Студент познаје састав и начине добијања термопластичних композита на бази дрвета. Студент разуме основне технолошке поступке, процесе и опрему који се користе за добијање ових материјала. Студент познаје својства и методе испитивања ових материјала. Студент је у стању за рад у реалним условима.