Економски систем Србије има за циљ изучавање економског система наше земље користећи се одговарајућим теоријским анализама и закључцима других сродних економских дисциплина. Иако у основи представља примењену макроекономску дисциплину, овај курс се заснива првенствено на полит-економској анализи економских процеса, актера и инситуција, правног, социјалног и политичког амбијента из кога је настао и у коме функциoнише овај систем и промена које утичу на привреду Републике Србије у целини. Анализирајући привредну активност земље у целости –производњу, расподелу, размену, потрошњу, развојне ресурсе и потенцијале привреде Републике Србије, запосленост и незапосленост, умреженост у глобалне ланце производње и трговине итд., овај курс има за циљ да студентима омогући стицање научних сазнања о српској економији са нагласком на повезаност политичких и економских процеса и промена. Поред тога, циљ овог предмета је и изучавање кључних теоријских приступа, аналитичких инструмената и економских показатеља неопходних за разумевање наше економске стварности, у контексту регионалне, европске и глобалне економије.