Упознавање студената са правним аспектима малолетничке делинквенције, историјским развојем
малолетничког кривичног права, основама кривичног поступка према малолетним учиниоцима
кривичних дела и основним моделима формалног реаговања на криминалитет малолетника.